Oct 162011
 
 •  Copie/i după actul (actele) de identitate
 • Cazierul judiciar al persoanei solicitante, respectiv al fiecărui membru al asociaţiei familiale
 • Cazierul fiscal al persoanei solicitante, respectiv al fiecărui membru al asociaţiei familiale, în original (se eliberează de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice)
 • Certificat medical pentru persoana fizică, respectiv pentru fiecare membru al AF, eliberat de către medicul de familie sau de o unitate sanitară, prin care se atestă că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia
 • Copie după actul de deţinere a spaţiului unde urmează să se desfăşoare activitatea (act de proprietate, contract de închiriere, de colaborare, asociere în participaţiune)
 • Copii de pe documentele care atestă pregătirea profesională sau, după caz, experienţa profesională, pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizarea :
    • diploma / adeverinţă / certificat de studii ;
    • certificat de competenţă profesională ;
    • carte de meşteşugar ;
   • carnet de muncă pentru dovedirea exercitării activităţii pe o perioadă de cel puţin 2 ani.
ACTE NECESARE PENTRU AUTORIZAREA ASOCIATIEI FAMILIALE & PERSOANEI FIZICE
Rate this post