Jun 272011
 

 

Elevii au avut de rezolvat, luni, la proba de limba şi literatura română a examenului de bacalaureat, subiecte vizând opere ale scriitorilor Mircea Eliade, Nichita Stănescu şi I.L.Caragiale. 14 elevi au fost daţi afară din examen la prima probă scrisă a Bacalaureatului 2011. Motivele: au fost prinşi cu telefoane mobile asupra lor, fiţuici sau au făcut schimb de ciorne.

 

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Se dă următorul text:

“Mi-am dat seama că nu se gândea întotdeauna la o eventuală despărŃire; asemenea gânduri, cumplite, le respingea cu dârzenie întreaga ei fiinŃă. Dar bănuia că viaŃa aceasta, trăită împreună clipă de clipă, miracolul acela, a două făpturi necontenit prezente una pentru alta, nu va putea dura. Îsi dădea seama, zărindu-mă uneori în faŃa raftului cu cărŃi, că în curând mă va cuprinde vechea mea patimă, si că atunci munca mă va fura de lângă ea ceasuri si zile întregi. Stia că setea mea de creaţie, de scris, a fost numai adormită, că ea nu va putea fi definitiv stinsă. Se împăcase cu acest destin – despărţirea noastră pentru lungi, chinuitoare intervale – dar l-ar fi voit cât mai târziu împlinit.

Câteodată îsi spunea că e imorală cu dragostea ei strivitoare, că un om nu poate trăi fără să muncească si mai ales un artist nu are dreptul să-si îngroape talentul într-o dragoste fericită, si pentru fiinţa ei cinstită îndoielile acestea erau chinuitoare. Dar întotdeauna sfârsea prin a-si spune că, moral sau imoral, bine sau rău, toate acestea n-au nimic de-a face cu adevărata, tainica dragoste; că întâlnirea noastră este singurul lucru esenŃial, real, iar toate celelalte – muncă, creaţie, talent, onoare si câte vor mai fi – nu preŃuiesc nimic, căci toate sunt zădărnicii omenesti ale pământului…

(Mircea Eliade, Nuntă în cer)

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la text:

1. Numeste câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: despărţire, patimă.

2. Explică rolul punctelor de suspensie în secvenŃa: căci toate sunt zădărnicii omenesti ale pământului…

3. Construieste un enunŃ în care să folosesti o locuŃiune/ expresie care să conŃină substantivul gând.

4. Precizează tipul de perspectivă narativă din textul citat.

5. Transcrie două cuvinte din text care aparŃin câmpului semantic al creaţiei.

6. Notează două motive literare din textul dat.

7. Prezintă semnificaŃia unei figuri de stil din textul dat.

8. MenŃionează două trăsături ale genului epic, ilustrându-le cu exemple din text.

9. Comentează, în sase – zece rânduri, următoarea secvenţă din textul dat: Dar întotdeauna sfârsea prin a-si spune că, moral sau imoral, bine sau rău, toate acestea n-au nimic de-a face cu adevărata, tainica dragoste; că întâlnirea noastră este singurul lucru esenŃial, real, iar toate celelalte – muncă, creaţie, talent, onoare si câte vor mai fi – nu preŃuiesc nimic, căci toate sunt zădărnicii omenesti ale pământului…

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 15 – 30 de rânduri despre cunoasterea de sine, pornind de la ideile sugerate de afirmaŃia lui Nichita Stănescu: A avea un ideal înseamnă a avea o oglindă.

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte

− să redactezi conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/ a propriei opinii faŃă de problematica pusă în discuţie, enunţarea si dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte

− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuaŃie) si limita de spaŃiu indicată. 6 puncte

Atenţie! Formulările de tipul Sunt/ nu sunt de acord cu afirmaŃia…/ Autorul are dreptate când afirmă că…/ AfirmaŃia autorului este corectă…, neînsoŃite de enunŃarea propriei opinii, nu se consideră ipoteză.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Redactează un eseu de două–trei pagini, despre particularităŃile de construcŃie a personajului dintr-un text

dramatic studiat, aparŃinând unuia dintre autorii canonici: I.L. Caragiale, Camil Petrescu sau Marin Sorescu.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

− susţinerea unei opinii despre modul în care se reflectă tema textului dramatic în construcŃia

personajului ales;

− prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele textului dramatic;

− relevarea unei trăsături dominante a personajului, ilustrate prin două episoade/ secvenţe dramatice semnificative/ citate comentate;

− ilustrarea a patru elemente de structură si compoziŃie ale textului dramatic ales, semnificative pentru tipologia personajului (acŃiune, conflict, relaŃii temporale si spaŃiale, indicaŃii scenice, tehnici specifice, limbaj, final etc.).

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinŃă/ reper).

Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte;

abilităŃi de analiză si de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte;

ortografia – 2 puncte; punctuaŃia – 2 puncte; asezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct;

încadrarea în limita de spaŃiu indicată – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum două pagini si să dezvolte subiectul propus.

VEZI BAREMUL DE CORECTARE

În Bucureşti, 14 elevi au fost daţi afară din examen la prima probă scrisă a Bacalaureatului 2011, în urma unor acţiuni de control efectuate de comisii speciale ale Inspectoratului Şcoalar din Capitală, a declarat pentru REALITATEA.NET Marian Banu, purtător de cuvânt al Inspectoratului.

Peste 210.000 de elevi au susţinut luni proba scrisă de la Bacalaureat 2011 la limba şi literatura română. În sălile de examen au fost montate camere video care să surprindă orice mişcare făcută de elevi. Potrivit ministrului Educaţiei, Daniel Funderiu, elevii prinşi copiind la bacalaureat vor fi eliminaţi şi nu vor mai putea susţine acest examen timp de două sesiuni consecutive.

Bacalaureatul are trei probe orale şi trei scrise. Elevii care au urmat liceul în altă limbă decât româna susţin, în plus, o probă orală şi una scrisă de limbă maternă.

Probele orale, deja susţinute, au fost la limba română, computer şi limbă străină.

Ultimele două probe scrise ale examenului de bacalaureat, proba obligatorie a profilului şi proba la alegere a profilului şi specializării, vor fi susţinute la 29 iunie şi, respectiv, 1 iulie.

Rezultatele examenului vor fi afişate la 3 iulie, iar în 4 iulie, între orele 8.00 şi 12.00, se vor putea depune eventualele contestaţii. Rezultatele finale ale examenului vor fi afişate la 8 iulie.

În perioada 11-15 iulie, vor avea loc înscrierile pentru sesiunea august-septembrie a examenului de bacalaureat 2011, care se va desfăşura în perioada 22 august-7 septembrie.Pentru buna organizare a examenului de bacalaureat, Ministerul Educaţiei a alocat linia TEL VERDE 0800801100 (telefon gratuit), la care cetăţenii pot semnala orice neregulă constatată în organizarea şi derularea examenului naţional de bacalaureat.

Ministerul Educaţiei le reaminteşte părinţilor că examenul de bacalaureat este gratuit pentru elevii clasei a XII-a şi solicită elevilor şi părinţilor să semnaleze la numărul amintit orice situaţie în care se solicită bani pentru organizarea examenului sau pentru protocol. Linia de telefon 0800801100 este disponibilă zilnic, pe toată durata desfăşurării examenului, între orele 9.00 şi 19.00.

 

Money

MONEY.ro

 

Subiectele şi baremul la română de la Bacalaureat 2011
Rate this post
Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)